KOMUNALNO
TOPUSKO

Zajedno za čisto Topusko

+385 (44) 885-346

komunalno.topusko@gmail.com

}

Radno vrijeme: Radnim danom od 7:00 do 15:00

Blagajna je otvorena svakim danom u vremenu od 8:00-14:00

Ponikvari 77a, 44415 Topusko

OBAVIJEST MJEŠTANIMA

DANA 21.04.2023. (PETAK) POVODOM DANA PLANETE ZEMLJE ODVOZITI ĆE SE  GLOMAZNI OTPAD IZ NASELJA OPĆINE TOPUSKO (SVA SELA I STAMBENE JEDINICE UKLJUČENE U SUSTAV ODVOZA OTPADA). 

MJEŠTANIMA KOJI NEMAJU REGULIRAN ODVOZ OTPADA PO OSNOVI USTANOVLJENE JAVNE USLUGE ODVOZA OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE TOPUSKO SUKLADNO ODLUKAMA I ZAKONOM O GOSPODARENJU OTPADOM  NEĆE SE ODVOZITI GLOMAZNI OTPAD TE ĆE ZA ISTI BITI PRIJAVLJENI KOMUNALNOM REDARSTVU. NAJAVU ZA ODVOZOM MOŽETE UPUTITI PUTEM WEB FORME NA WWW.KOMUNALNO-TOPUSKO.HR, MAILOM: komunalno.topusko@gmail.com ili na broj telefona 044/885-346 ,a najkasnije do 10h na dan odvoza.

MOLIMO DA SE GLOMAZNI OTPAD ODLOŽI NA PRISTUPLOKACIJI OBRAČUNSKOG MJESTA KORISNIKA USLUGE (TZV. OBJEKTA – NA VAŠIM RAČUNIMA) U DOSEGU KOMUNALNE MEHANIZACIJE ZA UTOVAR I TRANSPORT.

Napomena: ELEKTRONIČKI OTPAD NE PRUZIMAMO!MOLIMO DA GA OSOBNO DOPREMITE U RECIKLAŽNO DVORIŠTE.

KOMUNALNO TOPUSKO D.O.O.

Pridružite se akciji Komunalno Topusko d.o.o. u prikupljanju plastičnih čepova za Udrugu oboljelih od leukemije i limfoma (UOLL).

Akcija se provodi na području cijele Republike Hrvatske.  Cilj projekta je na ekološki prihvatljiv način, odvajanjem otpada i zaštitom okoliša, prikupiti novac koji se koristi u svrhe liječenja, omogućavanja boravka obitelji u blizini mjesta liječenja te financiranje potrebnih lijekova. Akcija omogućava i brži povratak oboljelih u normalan život, budući da su u dugotrajnoj rehabilitaciji nakon transplantacije.  Kako sudjelovati?     Prikupite sve vrste čistih plastičnih čepova i poklopaca od vode, sokova, mlijeka, jogurta, sireva, ulja, deterdženata i omekšivača za rublje, kozmetike … i donesite ih u reciklažno dvorište u Ponikvarima. Za jedan kilogram čepova Udruga dobije 1,5 HRK.

Naše usluge

Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

Usluga ukopa

Održavanje javnih površina

Najčešća pitanja

Tko je korisnik javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada?
Korisnik javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog djela nekretnine i korisnik nekretnine kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio davatelja javne usluge.
Tko je davatelj javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada?

Javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada mogu obavljati trgovačka društva koju osniva jedinica lokalne samouprave, javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave i pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji. Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (Općinsko ili Gradsko vijeće) odlukom dodjeljuje obavljanje javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada.

Što je javna usluga?

Javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja javne usluge putem spremnika od korisnika i prijevoz tog otpada do osobe ovlaštene za obradu. 

Koje su dužnosti korisnika?

Korisnik javne usluge dužan je koristiti javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na način sukladan Zakonu, Uredbi te Odluci o načinu pružanja javnih usluga i predati komunalni otpad davatelju javne usluge na području na kojem se nalazi nekretnina korisnika usluge. Korisnik je također dužan postupati s otpadom na obračunskom mjestu na način kojim se ne dovodi u opasnost ljudsko zdravlje, ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika i ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi (miris), odgovarati za postupanje s otpadom i spremnikom na obračunskom mjestu i predavati miješani komunalni otpad odvojeno od biorazgradivog, reciklabilnog i glomaznog otpada. Korisnik javne usluge dužan je problematični otpad predavati u reciklažno dvorište. Korisnik je dužan snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom davatelju javne usluge.

Koje su obaveze davatelja javne usluge?

Davatelj javne usluge usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada dužan je udovoljavati uvjetima za prijevoz vrste i količine otpada koje prikuplja, predati prikupljeni otpad osobi koja posjeduje dozvolu za gospodarenje tom vrstom otpada, snositi sve troškove gospodarenja prikupljenim otpadom i raspolagati financijskim ljudskim i tehničkim resursima potrebnim za obavljanje tih poslova te i provjeravati da otpad sadržan u spremniku korisnika usluge prilikom primopredaje odgovara onoj vrsti otpada čija se primopredaja obavlja.

Cijena javne usluge?
Cijena javne usluge plaća se radi pokrića troškova Davatelja javne usluge, a koji troškovi su definirani Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom. Strukturu cijene javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge koju plaća korisnik kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu, cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) i Ugovorna kazna. Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje. Odlukom o načinu pružanja javnih usluga jedinica lokalne samouprave kao kriterij obračuna određen je volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika. 
– cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio) je dio cijene javne usluge koja osigurava da bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pri tome obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća“, ekonomsko održivo poslovanje te sigurnosti, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge 
– cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) je dio cijene javne usluge koja čini umnožak jedinične cijene za pražnjenje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada i broj pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada u obračunskom razdoblju.
– ugovorna kazna je iznos koji je dužan platiti korisnik usluge u slučaju kada je postupio protivno Zakonu, Uredbi i Odluci o pružanja javnih usluga
Izjava o načinu korištenja javne usluge?
Izjava o načinju korištenja javne usluge je dokument na obrascu koju korisnik javne usluge ispunjava i dostavlja davatelju. Podaci u obrascu Izjave svrstani su u dva stupca od kojih je prvi prijedlog davatelja javne usluge, a drugi očitovanje korisnika javne usluge. Korisnik javne usluge dužan je davatelju javne usluge vratiti potpisanu Izjavu u roku od 15 dana od zaprimanja. 
Davatelj javne usluge primjenjuje podatke iz Izjave koju je naveo davatelj javne usluge u slijedećim slučajevima: 
– Kada se korisnik usluge ne očituje o podacima iz Izjave koje je naveo davatelj, 
– Kada više korisnika usluge koriste zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika na način da zbroj svih udjela čini 1.
Ugovaranje javne usluge?
Javna usluga se smatra ugovorenom kada:
– korisnik usluge dostavi davatelju javne usluge Izjavu
– prilikom prvog korištenja javne usluge ili zaprimanja na korištenje spremnika za primopredaju komunalnog otpada u slučaju kad korisnik usluge ne dostavi davatelju javne usluge Izjavu.
Prijava novog korisnika javne usluge?

Stjecanjem vlasništva na nekretninom vlasnik je dužan u roku od 15 dana prije početka korištenja javne usluge obavijestiti davatelja javne usluge o početku korištenja javne usluge. U slučaju prenošenja obveze plaćanja s vlasnika nekretnine na korisnika nekretnine vlasnik je dužan u roku od 15 dana prije početka korištenja javne usluge od strane korisnika o tome obavijestiti davatelja javne usluge.

Promjena volumena spremnika?

Uredbom o gospodarenju komunalnim propisano je da korisnik javne usluge u Izjavi o načinju korištenja javne usluge između ostalog iskazuje i potrebu za zapremninom spremnika. Temeljem navedenog korisnik javne usluge u Izjavi u drugom stupcu iskazuje potrebu za željenim volumenom spremnika čiji se volumen može razlikovati od onog koji je predložio davatelj javne usluge. Ukoliko je Odlukom o načinju korištenja javnih usluga koju donosi jedinica lokalne samouprave propisana mogućnost odabira volumen spremnika tada je dužnost davatelja javne usluge da postupi prema iskazanoj potrebi korisnika.

Živim sam u domaćinstvu i kad odvojim plastiku, papir, staklo i sve ostalo, u mojoj kanti ili vreći uopće neće biti otpada. Zašto bi onda morao plaćati račune komunalnom poduzeću isto kao i moj susjedi kojih ima 5 članova u domaćinstvu?
Komunalno Topusko d.o.o. je bilo jedno od mnogih u RH koje je imalo obračun po članu domaćinstva. Primjena ovog načina obračuna temeljila se na činjenici da otpad stvaraju ljudi, a gdje to nije bilo moguće osnovica su bili kvadrati prostora. Zakon o održivom gospodarenu otpadom 2013. godine izričito je definirao da se otpad mora naplaćivati prema proizvedenim količinama, a ne prema članovima ili kvadratima. Država je odredila kriterij naplate za količinu proizvedenog otpada. Dakle, koliko otpada proizvedete toliko ćete otpada i platiti. Naplaćuje se samo miješani komunalni otpad, a prema kriteriju volumena posude i broja pražnjenja. Dakle, kad napunite posudu iznesite je uz javnu prometnicu, u terminima odvoza, kako bi našim djelatnicima stavili do znanja da želite predati otpad. Svaka posuda se kod preuzimnja evidentira elektroničkim putem kako bi se dokazao broj pražnjenja. Troškovi zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada u posudi zapremine 120 litara za kućanstvo – fizičke osobe iznosi 3,60 kuna + PDV za jedno pražnjenje. Za dva pražnjenja ovaj iznos se udvostučuje. Može se dogoditi da 5 osoba u domaćinstvu kvalitetno razvrstavaju otpad i proizvedu manje MKO od jednočlanog ili dvočlanog domaćinstva.
Ukoliko se promijene zakonski okviri onda će i Komunalno Topusko d.o.o. primijeniti drugačiji način izračuna. 
Što se tiče činjenice da nećete imati MK otpada u posudi to ne znači da javnu uslugu ne trebate plaćati. Zakonom je propisama obvezna minimalna javna usluga koja je fiksni dio cijene javne usluge i nju plaćaju svi korisnici podjednako. Korisnici usluge su vlasnici nekretine ili korisnici na koje je prenešena ta obveza. Iz cijene obveze minimalne javne usluge podmiruju se troškovi nabave i održavanja opreme za prikupljanje svih vrsta otpada obuhvaćenih Javnom uslugom, obveznog minimalnog obilaska obračunskih mjesta i prijevoza otpada do mjesta pretovara ili obrade, prijevoza i obrade glomaznog otpada preuzetog jedanput godišnje na obračunskom mjestu korisnika usluge, vođenja propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada Obveznom minimalnom javnom uslugom osigurava se da sustav sakupljanja komunalnog otpada može ispuniti svoju svrhu poštujući pritom obvezu o osiguranju primjene načela »onečišćivač plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge.
Izjava nije zaprimljena odnosno podaci u Izjavi su nečitki?
Ukoliko niste zaprimili Izjavu ili je Izjava koju smo Vam dostavili nečitka ili oštećena molimo da nas o tome obavijestite. Po zaprimanju obavijesti davatelj javne usluge ponovno će Vam dostaviti na adresu slanja računa Izjavu, Cjenik
Ukoliko je dostava moguća elektroničkim putem molimo da nam zahtjev predate na adresu e-pošte: komunalno.topusko@gmail.com
Označavanje spremnika za miješani komunalni otpad?

Davatelj javne usluge dužan je označiti spremnik za odlaganje komunalnog otpada. Oznaka mora sadržavati naziv davatelja javne usluge i oznaku koje je u evidenciji pridružena korisniku usluge i obračunskom mjestu. Davatelj javne usluge dužan je osigurati ispunjenje gore navedenih uvjeta prije ustupanja spremnika korisniku usluge. Također korisnik usluge koji već raspolaže spremnikom dužan je omogućiti davatelju javne usluge označavanje spremnika.

Broj primopredaja miješanog komunalnog otpada?
Primopredaja otpada je predaja otpada od strane korisnika usluge te preuzimanja tog otpada od strane davatelja javne usluge. Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom utvrđena je minimalna učestalost primopredaje miješanog komunalnog otpada i to najmanje jednom u dva tjedna. Temeljem odredba iz Uredbe predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom o načinu pružanja javnih usluga utvrđuje učestalost odvoza na području pružanja javne usluge. Davatelj javne usluge dužan je izvršiti onaj broj prohoda na području pružanja javne usluge koji je određen Odlukom predstavničkog tijela. Korisnik predaje miješani komunalni otpad davatelju javne usluge u trenutku kada je posuda za odlaganje tog otpada u potpunosti ispunjena što znači da korisnik usluge nije dužan izvršiti primopredaju otpada davatelju javne usluge prema broju prohoda već kad je posuda u potpunosti ispunjena.
Primopredaja miješanog komunalnog otpada na obračunskom mjestu iskazuje se na računu javnih usluga samo kada je ona izvršena. Dokaz o izvršenoj primopredaji miješanog komunalnog otpada je digitalni sustav evidentiranja. 
Odlukom predstavničkog tijela JLS-a propisan je ukupan broj obaveznih obilazaka davatelja javne usluge na teritorijalnom području pružanja usluge. Cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada čini umnožak jedinične cijene za pražnjenje volumena spremnika i broj primopredaja miješanog komunalnog otpada. Manji broj primopredaja znači i manji dio cijene po toj stavki računa.
Zašto korisnici stambenih zgrada plaćaju količinu otpada koji u njihove spremnike neovlašteno odlažu treće osobe?

Davatelj usluge ne odgovara za neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba, te je korisnik usluge dužan osigurati da njemu dodijeljene spremnike ne koriste neovlašteno treće osobe. 

Da bi korisnici spriječili neovlašteno korištenje spremnika od strane trećih osoba spremnici se mogu zaštititi zaključavanjem lokotom, izgradnjom boksova za spremnike ili postavom spremnika u zajednički prostor zgrade. 

Kada se može odjaviti korištenje javne usluge na nekretnini?

Korisnik javne usluge može podnijeti zahtjev za odjavu korištenja javne usluge na nekretnini koja se trajno ne koristi. Nekretnina koja se trajno ne koristi je nekretnina za koju je utvrđeno da se ne koristi na temelju očitovanja vlasnika nekretnine i kad je potrebno na temelju podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije, plina, pitke vode ili na drugi način. 

Zašto se na računu ponekad vidi veći broj pražnjenja spremnika za miješani komunalni otpad od broja pražnjenja prema rasporedu odvoza otpada?

Na obračunskom mjestu prilikom primopredaje miješanog komunalnog otpada Davatelj usluge evidentira primopredaju putem digitalne evidencije u vozilu za ažuriranje broja ispražnjenih spremnika/vreća na dan odvoza čime se automatski bilježi datum i vrijeme izvršene usluge. Temeljem evidencije o broju primopredaja Davatelj usluge obračunava Korisniku cijenu javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio cijene). Sav odloženi komunalni otpad mora se nalaziti u odgovarajućem spremniku/vreći za otpad, a poklopac spremnika mora biti potpuno zatvoren. U suprotnom Davatelj usluge će izvršiti dodatno pražnjenje uz evidentiranje primopredaje kao i svake dodatne vreće uz osnovni spremnik ili vreću na dan odvoza.

Da li račun za javnu uslugu za poslovni prostor može stajati na fizičku osobu i obrnuto, da li račun za javnu uslugu za stambeni prostor može stajati na pravnu osobu?
Račun za javnu uslugu može stajati i na fizičku i na pravnu osobu ovisno o tome tko je vlasnik nekretnine, odnosno na koga je vlasnik nekretnine prenio obvezu plaćanja usluge.  
Kriterij za obračun količine otpada je volumen spremnika za miješani komunalni otpad i broj pražnjenja spremnika, a ne namjena prostora na obračunskom mjestu za koji se naplaćuje javna usluga.ikom podnošenja 
Molim informaciju, gdje odlagati kartice od lijekova (recimo, Aspirina) i bočice u kojima su bile tablete?
Prema Pravilniku o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15), proizvođač medicinskog otpada dužan je navedenu vrstu otpada predati ovlaštenoj osobi sukladno svim odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17). 
Farmaceutski otpad u koji spadaju lijekovi i tvari, te njihova primarna ambalaža koji su neupotrebljivi zbog isteka roka valjanosti ili iz nekih dr. razloga, prema navedenom Pravilniku od građana su dužne preuzeti ljekarne. Među inim, ljekarne su dužne preuzeti i toplomjere. 
Prema Pravilniku o gospodarenju otpadom (NN 117/17), u reciklažno dvorište po otvaranju od medicinskog otpada iz kućanstva može se odložiti slijedeće: 
– citotoksici i citostatici 
– lijekovi 
– oštri predmeti (npr. lancete!), te EE otpad (npr. tlakomjer!). 
Gdje odlagati boce pod pritiskom kao od pjene za brijanje ili laka za kosu, da li ih odlažemo u MKO kantu/vreću?
Navedena ambalaža uobičajeno na sebi ima jednu ili više oznaka koje označavaju neku od opasnosti (simboli na slici), te se stoga ne smije odložiti u miješani komunalni otpad. Sukladno Pravilniku o katalogu otpada (NN 90/15), ambalaža od opasnih tvari, ambalaža koja je pod pritiskom i sl. spada u kategoriju opasnog otpada, pa naglašavamo kako je zelena MKO vreća namjenjena za odlaganje isključivo kućanskog neopasnog otpada koji prema navedenom Pravilniku spada u kategoriju neopasnog otpada. 
Navedenu vrstu opasnog otpada možete odložiti u reciklažno dvorište po otvaranju.

JAVNO SAVJETOVANJE

GLINA TOPUSKO GVOZD ZA ČIŠĆI OKOLIŠ

UKRATKO O PROJEKTU U okviru provedbe programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom Grad Glina, Općina Topusko i Općina Gvozd ostvarile su projekt financiran sredstvima Europske unije pod nazivom GlinaTopuskoGvozd za čišći...

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA KOMUNALNO TOPUSKO D.O.O.

Zbog provođenja preventivnih mjera zaštite od prijenosa i ugroze koronavirusom (COVID-19) Komunalno Topusko d.o.o.  prima uplate na  blagajne u svojim prostorijama na način da se provodi definfekcija ruku stranka u posjeti i to po sistemu "jedan po jedan" uz...

Novosti & zanimljivosti

Reciklažno dvorište Komunalno Topusko

Otvoreno radnim radnom (od ponedjeljka do petka) od 09:00 do 17:00

Riječ direktora:

“Mali uspjesi danas otvaraju vrata velikim postignućima sutra, stoga su želja, znanje, upornost i inovativni pristup ključ održivog razvoja naše sredine. Zajedno za čisto Topusko.”

Ivan Abramović

Direktor

Kontaktirajte nas

E-Mail: komunalno.topusko@gmail.com

Telefon:  +385 (44) 885-346

2 + 14 =

Skip to content