Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

Cjenik usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada

KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o.

Ponikvari 77a, 44415 Topusko

OIB: 47945293196 

OPĆINA TOPUSKO

Na temelju članka 77. stavka 5. i 9. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine „, broj 84/21.) i članka 47 Statuta Općine Topusko („Službeni vjesnik“, broj 34/09., 10/13., 48/13- proč. Tekst, 16/14, 36/17, 8/18, 11/20 i 6/21.) općinski načelnik Općine Topusko  donosi 

ZAKLJUČAK  o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada UR. BR.: 54/2022 od 31. svibnja 2022. godine.

CJENIK USLUGA PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Strukturu cijene javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) koju plaća korisnik kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu, cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) i Ugovorna kazna. Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.

KUĆANSTVA – FIZIČKE OSOBE

CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE IZNOSI 50,00 kn ( fiksni dio za kućanstva – fizičke osobe)

Kriterij za umanjenje cijene javne usluge korisniku kategorije kućanstvo – potkategorija obiteljske kuće

Cijena minimalne javne usluge umanjuje se na mjesečnom računu za 5,00 kn sve dok korisnik uredno provodi kompostiranje biootpada.

Sukladno čl. 74. stavka 2. Zakonu o gospodarenju otpadom kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika tako da zbroj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je u Izjavi naveo davatelj usluge.

VARIJABILNI DIO CIJENE IZNOSI 0,06 kn/L spremnika

NEKUĆANSTVA

CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE IZNOSI 80,00 kn ( fiksni dio za nekućanstva)

VARIJABILNI DIO CIJENE IZNOSI 0,06 kn/L spremnika

Primjena ovog Cjenika je od 01.09.2022. godine                       v.r. Kristian Kuzmić, direktor

KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o.

Ponikvari 77a, 44415 Topusko

OIB: 47945293196 

OPĆINA GVOZD

Na temelju članka 77. stavaka 5. i 9. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine „, broj 84/21.) i članka 45 Statuta Općine Gvozd („Službeni vjesnik“, broj 26/09., 46/11. – ispr., 6/13., 19/14., 4/18., 2/20.- proč. tekst 8/20 i 8/21.) općinski načelnik Općine Gvozd donosi 

ZAKLJUČAK  o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada UR. BR.: 54/2022 od 31. svibnja 2022. godine.

CJENIK USLUGA PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

Strukturu cijene javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) koju plaća korisnik kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu, cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) i Ugovorna kazna. Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.

KUĆANSTVA – FIZIČKE OSOBE

CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE IZNOSI 50,00 kn ( fiksni dio za kućanstva – fizičke osobe)

Kriterij za umanjenje cijene javne usluge korisniku kategorije kućanstvo – potkategorija obiteljske kuće

Cijena minimalne javne usluge umanjuje se na mjesečnom računu za 5,00 kn sve dok korisnik uredno provodi kompostiranje biootpada.

Sukladno čl. 74. stavka 2. Zakonu o gospodarenju otpadom kad više korisnika usluge koristi zajednički spremnik, a među korisnicima usluge nije postignut dogovor o udjelima korištenja zajedničkog spremnika tako da zbroj svih udjela čini jedan, primjenjuje se udio korisnika usluge u korištenju zajedničkog spremnika koji je u Izjavi naveo davatelj usluge.

VARIJABILNI DIO CIJENE IZNOSI 0,06 kn/L spremnika

NEKUĆANSTVA

CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE IZNOSI 80,00 kn ( fiksni dio za nekućanstva)

VARIJABILNI DIO CIJENE IZNOSI 0,06 kn/L spremnika

Primjena ovog Cjenika je od 01.09.2022. godine                       v.r. Kristian Kuzmić, direktor

Informacije

Radno vrijeme

Otvoreno radnim radnom od 10:00 do 15:00

Blagajna je otvorena svakim danom u vremenu od 8:00 – 14:00

Kontakt

Adresa: Ponikvari 77a, 44415 Topusko
Telefon: +385 44 885-346

Kontaktirajte nas

E-Mail: komunalno.topusko@gmail.com

Telefon:  +385 (44) 885-346

4 + 3 =

Skip to content