Odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada

Cjenik usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada

KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o.

Ponikvari 77a, 44415 Topusko

OIB: 47945293196

UR.BR.: 37/2020

CJENIK USLUGA PRIKUPLJANJA, ODVOZA I ZBRINJAVANJA 

MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA

 

 

 

 

 

KUĆANSTVA – FIZIČKE OSOBE

Strukturu cijene javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) koju plaća korisnik kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu, cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) i Ugovorna kazna. Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) je nepromjenjiva na području davatelja javne usluge odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i dio je cijene javne usluge koja osigurava da bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pri tome obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća“, ekonomsko održivo poslovanje te sigurnosti, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge. 

CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE IZNOSI 40,80 kn ( fiksni dio za kućanstva – fizičke osobe)

Varijabilni dio cijene je promjenjiv i ovisi o broju pražnjenja spremnika za odvoz miješanog komunalnog otpada na području pružatelja javne usluge odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, a gdje je osnovica za izračun cijene volumen spremnika.

VARIJABILNI DIO CIJENE IZNOSI 0,03 kn/L spremnika

GOSPODARSTVO – PRAVNE OSOBE

Strukturu cijene javne usluge čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) koju plaća korisnik kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu, cijena za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) i Ugovorna kazna. Korisnik javne usluge dužan je platiti davatelju javne usluge iznos cijene javne usluge za obračunsko mjesto i obračunsko razdoblje.

Cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio cijene) je nepromjenjiva na području davatelja javne usluge odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada i dio je cijene javne usluge koja osigurava da bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu poštujući pri tome obvezu o osiguranju primjene načela „onečišćivač plaća“, ekonomsko održivo poslovanje te sigurnosti, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge. 

CIJENA OBVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE IZNOSI 0,56 kn/ po L zaduženog spremnika ( fiksni dio za gospodarstvo – pravne osobe)

Varijabilni dio cijene je promjenjiv i ovisi o broju pražnjenja spremnika za odvoz miješanog komunalnog otpada na području pružatelja javne usluge odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada, a gdje je osnovica za izračun cijene volumen spremnika.

VARIJABILNI DIO CIJENE IZNOSI 0,03 kn/L spremnika

Primjena Cjenika je od 01.05.2020. godine                                                                  Direktor

Navedene cijene su bez PDV-a.                                                                                       Kristian Kuzmić v.r.

Dana 26.03.2020. godine

Informacije

Radno vrijeme

Otvoreno radnim radnom od 10:00 do 15:00

Blagajna je otvorena svakim danom u vremenu od 8:00 – 14:00

Kontakt

Adresa: Ponikvari 77a, 44415 Topusko
Telefon: +385 44 885-346

Kontaktirajte nas

E-Mail: komunalno.topusko@gmail.com

Telefon:  +385 (44) 885-346

5 + 15 =

Skip to content