Reciklažno dvorište

Opis otpada

Problematični otpad

15 01 10* ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

15 01 11* metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući prazne spremnike pod tlakom

16 05 04* plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari

20 01 13* otapala

20 01 14* kiseline

20 01 15* lužine

20 01 17* fotografske kemikalije

20 01 19* pesticidi

20 01 21* fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu

20 01 23* odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike

20 01 26* ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*

20 01 27* boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari

20 01 29* detergenti koji sadrže opasne tvari

20 01 31* citotoksici i citostatici

20 01 33* baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže te baterije

20 01 35* odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*, koja sadrži opasne komponente

20 01 37* drvo koje sadrži opasne tvari

Otpadni papir

15 01 01 – papirna i kartonska ambalaža

20 01 01 – papir i karton

Otpadni metal

15 01 04 – metalna ambalaža

20 01 40 – metali

Otpadno staklo

15 01 07 – staklena ambalaža

20 01 02 – staklo

Otpadna plastika

15 01 02 – plastična ambalaža

20 01 39 – plastika

Otpadni tekstil

20 01 10 – odjeća

20 01 11 – tekstil

Krupni (glomazni) otpad

20 03 07 – glomazni otpad

Jestiva ulja i masti

20 01 25 – jestiva ulja i masti

Boje

20 01 28 – boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*

Deterdženti

20 01 30 – detergenti koji nisu navedeni pod 20 01 29*

Lijekovi

20 01 32 – lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*

Baterije i akumulatori

20 01 34 – baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*

Električna i elektronička oprema

20 01 36 – odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23* i 20 01 35*

Građevni otpad iz kućanstva

17 01 01 – beton

17 01 02 – cigle

17 01 03 – crijep/pločice i keramika

17 04 11 – kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*

17 06 01* – izolacijski materijali koji sadrže azbest

17 06 03* – ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari

17 06 04 – izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*

17 06 05* – građevinski materijali koji sadrže azbest

17 08 01* – građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima

17 08 02 – građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*

Ostalo

08 03 17* – otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari

08 03 18 – otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*

16 01 03 – otpadne gume

18 01 01 – oštri predmeti (osim 18 01 03*)

Informacije

Radno vrijeme

Otvoreno radnim radnom (od ponedjeljka do petka) od 09:00 do 17:00

 

Kontakt

Adresa: 
Telefon:

Kontaktirajte nas

E-Mail: komunalno.topusko@gmail.com

Telefon:  +385 (44) 885-346

11 + 6 =

Skip to content