Usluga ukopa

Cjenik usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada

CJENIK USLUGA NA GROBLJIMA

UPRAVITELJ GROBLJA KOMUNALNO TOPUSKO d.o.o.

Ponikvari 77a, 44415 Topusko

OIB: 47945293196

 

 

Vrsta Usluge

Jedinica

Cijena

u eurima

Cijena s PDV-om 25%

1.

UKOP

1.1.

Iskop i zatrpavanje grobne jame

Po slučaju

172,54

215,68

1.2.

Iskop i zatrpavanje grobne jame za dijete do tri godine

Po slučaju

82,95

103,69

1.3.

Iskop rake za urnu s pripremom za polaganje

Po slučaju

63,71

79,63

1.4.

Otvaranje i zatvaranje pokrovne ploče

Po slučaju

63,71

79,63

1.5.

Silikoniranje pokrovne ploče na grobnici

Po slučaju

6,64

8,23

1.6.

Uklanjanje vijenaca i cvijeća sa grobnice

Po slučaju

9,56

11,95

1.7.

Ukop van radnog vremena

Po satu

37,83

47,28

1.8.

Dodatak za ukop subotom

Po slučaju

75,65

94,57

1.9.

Dodatak za ukop nedjeljom, praznikom

Po slučaju

145,00

182,49

1.10,

Sahrana – Ukop (iznošenje lijesa, cvijeda i polaganje u grob)

Po slučaju

66,36

82,95

2.

KORIŠTENJE MRTVAČNICE

2.1.

Korištenje mrtvačnice po danu

Po slučaju

13,28

16,60

3.

NAKNADA ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA RADOVE

3.1.

Za izradu okvira s opločenjem, pokrovnom pločom i nadgrobnom pločom

Po grobnom mjestu

26,55

33,19

3.2.

Za izradu grobnice sa opločenjem, pokrovnim pločama i nadgrobnom pločom

Po grobnom mjestu

33,19

41,48

3.3.

Za radove na gotovom okviru – grobnici (opločenje, brušenje, promjena ploča…)

Po grobnom mjestu

19,91

24,89

4.

RADOVI PO ZAHTJEVU KORISNIKA

4.1.

Čišćenje – uređenje groba ili grobnice površinski

Jedno grobno mjesto

11,95

14,94

4.2.

Čišćenje – uređenje groba ili grobnice

Dva grobna mjesta

19,91

24,89

4.3.

Pranje spomenika

 

Po spomeniku

 

13,27

 

16,59

 

4.3.

NKV radnik

sat

11,95

14,94

5.

OSTALO

5.1.

Određivanje ili iskolčenje grobnog mjesta zbog dodjele, sahrane, ili izdavanja suglasnosti za radove

Po slučaju

7,97

9,96

5.2.

Odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada

Po m3

26,55

33,19

5.3.

Razbijanje betonske ploče

Po grobnom mjestu

19,91

24,89

6.

ADMINISTRACIJSKI POSLOVI

6.1.

Izdavanje potvrde o korisniku grobnog mjesta

Po slučaju

2,66

3,32

6.2.

Prijenos prava korištenja po rješenju ili ugovoru

Po slučaju

2,66

3,32

7.

GODIŠNJA GROBNA NAKNADA

7.1.

Grobna naknada za korištenje grobnog mjesta

Po grobnom mjestu

7,96

9,95

 

II.

Cijene iz ovog Cjenika odnose se na sva Topusko d.o.o. upravlja.

III.

groblja na području Opdine Topusko kojima Komunalno

U neradne dane usluga ukopa pod točkom 1. „Ukop“ iz ovog cjenika obračunava se prema stavku 1.8. Dodatak za ukop subotom, 1.9. Dodatak za ukop nedjeljom, praznikom.

IV.

Komunalno Topusko d.o.o. de korisnicima grobnih mjesta na svim grobljima Opdine Topusko kojim upravlja dostavljati račun za grobnu naknadu, a kojeg su korisnici dužni platiti do 30.06. tekude godine.

V.
Cijene iz ovog Cjenika primjenjuju se danom donošenja odluke.

 

Direktor

Ivan Abramović

Informacije

Radno vrijeme

Otvoreno radnim radnom od 10:00 do 15:00

Blagajna je otvorena svakim danom u vremenu od 8:00 – 14:00

Kontakt

Adresa: Ponikvari 77a, 44415 Topusko
Telefon: +385 44 885-346

Na temelju članka 295. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 28/18, 29/18), članka 24. stavki 4. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14 i 110/15, 14/19), Zakona o grobljima (NN 19/98, 50/12 i 89/17,), Pravilnika o grobljima (NN 99/02), te članka 30. Zakona o Komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18), Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti Općinskog Vijeća Općine Topusko od 31.01.2019.godine, (»Službeni vjesnik «, broj 7/2019).  Uprava Društva – Direktor dana 25. studenog 2020. godine donosi

O P Ć E U V J E T E

isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

unutar groblja

UVJETI PRUŽANJA KOMUNALNE USLUGE

Članak 1.

Ovim Općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja određuju se međusobni odnosi između Isporučitelja i Korisnika komunalne usluge koju Isporučitelj obavlja temeljem Odluke o grobljima na području Općine Topusko (»Službeni vjesnik «, broj 7/2019).

Članak 2.

Isporučitelj uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika je Komunalno Topusko d.o.o., Ponikvari 77a, Topusko,  dalje u tekstu: Isporučitelj usluge. Korisnici uslužne komunalne djelatnosti su pravne i fizičke osobe koje trebaju uslugu ukopa, dalje u tekstu: Korisnik usluge. Usluga ukopa obuhvaća poslove specificirane cjenikom.

MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA

I KORISNIKA KOMUNALNE USLUGE UKOPA

POKOJNIKA

Članak 3.

Isporučitelj usluge vrši uslugu sukladno Zakonu o grobljima (»Narodne novine«, broj 19/98, 50/12 i 89/17), Pravilniku o grobljima (»Narodne novine«, broj 99/02 i Odluke o grobljima na području Općine Topusko (»Službeni vjesnik«, broj 38/2005). Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 68/18, 110/18, 32/20

Članak 4.

Korisnik usluge obvezan je koristiti usluge Isporučitelja na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima. Korisnik usluge koji treba uslugu ukopa, dužan je sklopiti ugovor o pružanju komunalne usluge ukopa. Prije sklapanja ugovora Korisnik ispunjava Obrazac – prijava ukopa u kojem se prikupljaju potrebni podaci o Korisniku i umrloj osobi. Na temelju potpisanog ugovora, Korisnik usluge prihvaća predočene uvjete i cjenik Isporučitelja. Ugovor se smatra sklopljenim kada Korisnik potpiše obračunski list i/ili otpremnicu. Nakon toga Isporučitelj usluge započeti će sa organizacijom usluge ukopa. Prilikom prijave ukopa, Korisnik usluge dužan je Isporučitelju usluge predati Dozvolu za ukop izdanu od strane ovlaštenog mrtvozornika. Vrijeme pogreba određuje se u dogovoru s Korisnikom usluge u skladu sa uvjetima navedenim u Dozvoli za ukop izdanoj od strane ovlaštenog mrtvozornika, a prema raspoloživim terminima Isporučitelja usluge.

Isporučitelj usluge dužan je pažljivo postupati s imovinom korisnika. Prije početka radova (dizanje pokrovne ploče ili iskopa) dužan je pregledati grobno mjesto i susjedne grobove i u slučaju oštećenja upozoriti Korisnike, kako bi se spriječili naknadni prigovori.

Članak 5.

Isporučitelj usluge dužan je omogućiti redovito pružanje usluge ukopa sve dane u tjednu, po važećem cjeniku. Ukop umrle osobe obavlja se u roku koji mrtvozornik odredi u dozvoli za ukop.

Članak 6.

Korisniku usluge omogućeno je Isporučitelju usluge podnijeti pisani prigovor sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

NAČIN OBRAČUNA I PLAĆANJA ISPORUČENE

KOMUNALNE USLUGE

Članak 7.

Nakon obavljene usluge ukopa Isporučitelj usluge dužan je obračunati izvršenu uslugu, a sve na temelju važećeg cjenika. Korisnik usluge dužan je u roku od 15 dana platiti isporučenu uslugu Isporučitelju usluge na osnovu obračuna i računa.

Članak 8.

Kod pogrešno obračunatih cijena za izvršenu uslugu, Korisnik usluge je dužan o tome odmah, a najkasnije u roku 8 dana od dostave računa, izvijestiti pisanim putem Isporučitelja usluge. Ako je Isporučitelj usluge uvažio prigovor, dužan je izvršiti usklađenje obračuna u svojim poslovnim

knjigama.

Članak 9.

Korisnici usluge plaćaju uslugu temeljem važećeg cjenika. Isporučitelj komunalne usluge dužan je za cjenik ukopa pokojnika i za svaku njegovu izmjenu i dopunu pribaviti prethodnu suglasnost izvršenog tijela jedinice lokalne samouprave. Izvršno tijelo JLS je dužano očitovati se u roku od 60

dana od dana zaprimanja prijedloga za pribavljanje prethodne suglasnosti. Ako se izvršno tijelo ne očituje u roku od 60 dana , smatra se da je suglasnost dana.

Članak 10.

Ovi Opći uvjeti objavit će se u »Službenom vjesniku«, mrežnim stranicama Komunalno Topusko d.o.o. te na oglasnoj ploči.

Članak 11.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku«. URBROJ: 135/2020. 

U Ponikvarima, 25. studenog 2020.

V.D. direktor

Ivan Abramović

Kontaktirajte nas

E-Mail: komunalno.topusko@gmail.com

Telefon:  +385 (44) 885-346

1 + 5 =

Skip to content